มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

หอเกียรติยศทั้งหมด

ขอบคุณเครือข่ายมูลนิธิครูดีของแผ่นดินทุก ๆ ท่าน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ผู้รับ1ผิดชอบโครงการฯ จากทุกหน่วยงาน ต้องขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมกันในวันนี้ งานของเราเป็นงานที่จะว่ายาก มันก็ยากพอสมควร เพราะเราจะสรรหาครูดี ๆ ศึกษานิเทศก์ดี ๆ นักเรียนดี ๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจและมีมาตรฐานร่วมกัน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนที่ทำความดีในการสร้างเด็กดีของแผ่นดิน
มูลนิธิครูดีของแผ่นดินได้จัดทำโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท  โครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน และโครงการเด็กดีของแผ่นดิน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ พัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนที่มีสมรรถนะสำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนสร้างเครือข่ายคุณครู ศึกษานิเทศก์ และนักเรียนนั้นให้มีความรัก ความสามัคคี และมีอุดมการณ์ร่วมกัน
สำหรับความร่วมมือของสำนักงาน กศน. เราให้ความสนับสนุนอย่างดียิ่ง เพราะว่าในเบื้องต้นทางท่านปลัดฯ ท่านหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ โดย กศน. อยู่ภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่านได้รับทราบมาว่า ต้องดำเนินการที่จะให้ความร่วมมือกับมูลนิธิครูดีของแผ่นดินอย่างเต็มที่ ในส่วนของสำนักงาน กศน. เองก็ขานรับกับนโยบายนี้ครับ
ขอชื่นชมทางมูลนิธิครูดีของแผ่นดินที่ได้มีโครงการดี ๆ สำหรับครู บุคลากรทางการศึกษาที่จะสรรค์สร้างความดี เพื่อส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษา ชาวไทยทั้งหลายที่เป็นนักการศึกษา ให้มีการประกาศเกียรติคุณสู่ประชาคมครับ และขอชื่นชมศึกษานิเทศก์ที่ได้รางวัลในปีที่ผ่านมา ในปีนี้ก็เช่นเคย สมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย โดยท่าน ดร.สันติสุข เลขาธิการสมาคมฯ ได้นำเรียนหนังสือชี้แจง และประชาสัมพันธ์ให้ศึกษานิเทศก์ทุกท่าน ทุกสังกัดได้รับทราบความเป็นมาเป็นไป ความสำคัญของการที่มีโครงการดี ๆ แบบนี้ ไม่ว่าจะเป็นครูดีของแผ่นดิน
ขอบคุณมากสำหรับโครงการดี ๆ อย่างนี้ ที่จะให้รางวัลหรือปลูกฝังความดีให้กับบุคลากรทางการศึกษา รวมไปถึงนักเรียน เราจะพัฒนาความดี ตั้งแต่ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ แต่ทุกท่านจะรู้ถึงผลดีไปไม่ได้เลย ถ้าไม่เห็นว่านักเรียนดีนะคะ ซึ่งในส่วนของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เราได้เห็นคุณค่าของโครงการนี้อย่างมาก ได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียน ไปยังศึกษานิเทศก์ และมีการวางแผนเชิงระบบว่าเราจะพัฒนาร่วมกัน เป็นการดำเนินการอย่างมีส่วนร่วมในฐานะสำนักการศึกษาที่เป็นต้นสังกัด รวมถึงโรงเรียน
ผมในนามของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทยต้องขอบคุณมูลนิธิฯเป็นอย่างสูง ที่ให้เกียรติเชิญเข้าร่วมเป็นเครือข่ายของโครงการครูดีของแผ่นดิน อยากจะบอกว่าวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินกับสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมแห่งประเทศไทยมีจุดประสงค์และเป้าหมายคล้ายคลึงกัน คือ เน้นพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา แต่โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินจะครอบคลุมมากกว่า เพราะจะครอบคลุมไปถึงตัวครู นักเรียน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ส่วนสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมแห่งประเทศไทยจะเน้นด้านผู้บริหารอย่างเดียว ต้องการสร้างผู้บริหารมืออาชีพ
ตามภารกิจและบทบาทหน้าที่ของสำนักบูรณาการกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจหนึ่งซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่ง คือการส่งเสริมการจัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริของพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาครับ ในเรื่องของการปลูกฝังกระบวนทัศน์ ทัศนคติที่ดี
“As the Future will catches you! เมื่ออนาคตไล่ล่าคุณ” แนวโน้มการปฏิรูปการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องก้าวตามให้ทันพัฒนาการของเทคโนโลยี 3 อย่างที่กำลังครอบงำโลกใบนี้ และสิ่งที่น่าตกใจยิ่งไปกว่านั้น คือ เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถส่งพลังมหาศาลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนเราและลูกหลานเราอย่างคาดไม่ถึง หากวงการศึกษาไทยยังไม่ตื่นตัว
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน และครูดีของแผ่นดิน ที่นั่งอยู่ในห้องนี้ทุกท่านนะครับ ครูดีมันเป็นคีย์เวิร์ดของการที่จะส่งเสริมคนดีของแผ่นดินอยู่แล้ว วันนี้ท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่านประเสริฐ บุญเรือง มีความตั้งใจที่จะมาพบกับพวกเรา ถ้าท่านเสร็จภารกิจจะรีบกลับมาเยี่ยมชมกับพวกเรา ท่านก็เลยมอบหมายให้ผมมาทำหน้าที่แทน
Scroll to Top