มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

โครงการอบรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
หลักสูตร “เทคโนโลยีเพื่อการจัดการบริหาร และห้องเรียนแห่งอนาคต”

หลักการและเหตุผล :
        ในสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยต้องพบกับปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ซึ่งเป็นตัวแปร
ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการศึกษา และเป็นตัวขับเคลื่อนในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในระบบ
การศึกษามากขึ้น ส่งผลให้การสื่อสารข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอน
ต้องเปลี่ยนเป็นรูปแบบผสมผสานระหว่างออนไลน์และออนไซต์ ดังนั้นผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีความ
จำเป็นต้องหาเครื่องมือแท็ปเล็ตเพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล การสื่อสารเพื่อส่งข้อมูลถึงกัน และการ
สร้างสื่อเรียนการสอน ซึ่งไอแพดเป็นหนึ่งในอุปกรณ์แท็ปเล็ตที่มีความนิยมในการใช้งานร่วมกับการเรียนการ
สอนเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงจำเป็นต้องมีทักษะในการนำไอแพดมาเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล และการบริหารงานโรงเรียน รวมถึงการมีวิสัยทัศน์ในการนำหลักสูตรการ
เรียนการสอนที่เน้นการสร้างทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการในห้องเรียนแห่งอนาคต
การอบรมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อการใช้เทคโนโลยีในการจัดการบริหาร และห้องเรียนแห่งอนาคต
จึงจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดวิธีการใช้งานไอแพตอย่างมีประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลเพื่องานบริหาร โดยฝึก
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะ และมั่นใจในการใช้งานอุปกรณ์ รวมถึงแนะนำหลักสูตรและ แอปพลิเคชั่นพื้นฐานที่มา
พร้อมอุปกรณ์ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพที่
สามารถเข้าถึงผู้เรียนและสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ นำไปสู่การจัดการเรียนการสอน
สำหรับห้องเรียนแห่งอนาคต

วัตถุประสงค์ของโครงการ :
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้งานอุปกรณ์ไอแพด และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการข้อมูลเพื่องานบริหารสถานศึกษา
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงข้อมูลหลักสูตร และตัวอย่างการใช้งานแอปพลิเคชั่นสำหรับการ
เรียนการสอน เพื่อเป็นแนวทางในการนำสู่วิสัยทัศน์การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการเพื่อสร้าง
ห้องเรียนแห่งอนาคต

คุณสมบัติผู้รับการอบรม :
• เป็นผู้บริหารสถานศึกษา
• เป็นผู้มีความสนใจในการพัฒนาทักษะการใช้ไอแพดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
• มีอุปกรณ์ไอแพดและมี Apple ID เป็นของตนเอง
• ไม่จำเป็นต้องมีความรู้การใช้งานมาก่อน
• มีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม

การเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์เพื่อรับการอบรม :
จัดแบบออนไลน์
• อุปกรณ์สำหรับการร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
• ไอแพด ที่อัพเดทเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด เพื่อรับการอบรมและสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอน
• แอปพลิเคชั่นติดตั้งในไอแพด ดังนี้ Pages, Keynote

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติจำนวน ๒ หัวข้อ :
๑. หัวข้อ : “การใช้งาน iPad สำหรับผู้บริหาร”
ระยะเวลาการอบรม :
๒ ชั่วโมง
เนื้อหาการอบรม :
เรียนรู้การใช้งาน iPad ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล
และบริหารงานในโรงเรียน
๒. หัวข้อ : “iPad สำหรับการเรียนการสอนเพื่อสร้างทักษะในศตวรรษที่ ๒๑”
ระยะเวลาการอบรม:
๑ ชั่วโมง
เนื้อหาการอบรม :
เรียนรู้แนวทางในการใช้งาน iPad เพื่อการสร้างประสบการณ์ภายในชั้นเรียนผ่าน
Classroom และการสร้างสื่อประกอบการสอน/บทเรียนออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชั่น Pages
และ Keynote

หมายเหตุ :
๑. เนื้อหาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
๒. จำนวนผู้เข้าอบรมในแต่ละรุ่น ประมาณ ๑๐๐ คน
๓. หากผู้สมัครเข้าอบรมเกินจำนวนที่กำหนด คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าอบรมตาม
ความเหมาะสมต่อไป

กำหนดการ
โครงการอบรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
หลักสูตร “เทคโนโลยีเพื่อการจัดการบริหาร และห้องเรียนแห่งอนาคต”
โดย มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน และ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
รุ่นที่ ๑ วันพฤหัสที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
รุ่นที่ ๓ วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕
รุ่นที่ ๕ วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
รุ่นที่ ๗ วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. : รูปแบบออนไลน์
วิทยากร โดย คุณกิตติคุณ จูเจริญ (Training Manager)
คุณชัชจ์ ลมเชย (Apple Professional Learning Provider)
…………………………………..
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ผู้เข้าอบรมลงทะเบียน
๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. พิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรเทคโนโลยีเพื่อการจัดการบริหาร และห้องเรียนแห่งอนาคต
๐๘.๔๕ – ๑๑.๐๐ น. การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การใช้งาน iPad สำหรับผู้บริหาร
โดย คุณกิตติคุณ จูเจริญ
๑๑.๐๐ – ๑๑.๑๐ น. พักเบรก
๑๑.๑๐ – ๑๑.๔๕ น. การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ iPad สำหรับการเรียนการสอนเพื่อสร้างทักษะ
ในศตวรรษที่ ๒๑ โดย คุณชัชจ์ ลมเชย
๑๑.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. แนะนำโครงการและสิทธิประโยชน์สำหรับสถานศึกษา, ปิดการอบรม
…………………………………..
หมายเหตุ ๑. กำหนดการนี้สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมในรอบเช้า เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ของรุ่นที่ ๑, รุ่นที่ ๓, รุ่นที่ ๕, รุ่นที่ ๗ โดยเลือกรุ่นเดียวเท่านั้น
๒. ผู้เข้าอบรมควรเตรียมอุปกรณ์ไอแพด (iPad) เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติการอบรม

กำหนดการ
โครงการอบรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
หลักสูตร “เทคโนโลยีเพื่อการจัดการบริหาร และห้องเรียนแห่งอนาคต”
โดย มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน และ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
รุ่นที่ ๒ วันพฤหัสที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
รุ่นที่ ๔ วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕
รุ่นที่ ๖ วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
รุ่นที่ ๘ วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. : รูปแบบออนไลน์
วิทยากร โดย คุณกิตติคุณ จูเจริญ (Training Manager)
คุณศิริกุล อู่ทรัพย์อนันต์ (Apple Teacher)
…………………………………..
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. ผู้เข้าอบรมลงทะเบียน
๑๓.๓๐ – ๑๓.๔๕ น. พิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรเทคโนโลยีเพื่อการจัดการบริหาร และห้องเรียนแห่งอนาคต
๑๓.๔๕ – ๑๕.๔๕ น. การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การใช้งาน iPad สำหรับผู้บริหาร
โดย คุณกิตติคุณ จูเจริญ
๑๕.๔๕ – ๑๕.๕๕ น. พักเบรก
๑๕.๕๕ – ๑๖.๔๕ น. การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ iPad สำหรับการเรียนการสอนเพื่อสร้างทักษะ
ในศตวรรษที่ ๒๑ โดย คุณศิริกุล อู่ทรัพย์อนันต์
๑๖.๔๕ – ๑๗.๐๐ น. แนะนำโครงการและสิทธิประโยชน์สำหรับสถานศึกษา, ปิดการอบรม
…………………………………..
หมายเหตุ ๑. กำหนดการนี้สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมในรอบบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ของรุ่นที่ ๒, รุ่นที่ ๔, รุ่นที่ ๖, รุ่นที่ ๘ โดยเลือกรุ่นเดียวเท่านั้น
๒. ผู้เข้าอบรมควรเตรียมอุปกรณ์ไอแพด (iPad) เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติการอบรม

การสมัครเข้าร่วมอบรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
หลักสูตร “เทคโนโลยีเพื่อการจัดการบริหาร และห้องเรียนแห่งอนาคต”
โดย มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน และ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

หลักสูตรอบรมการใช้ iPad สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

มีเพียง 8 รุ่น ในเดือนพฤษภาคม ฟรี

กรุณาเลือกเพียง 1 รุ่น จำกัดสถานศึกษาละไม่เกิน 2 เท่านั้น
*** ลงทะเบียนเมื่อพร้อมและสะดวกเข้าอบรมเท่านั้น หากลงทะเบียนแล้วไม่เข้าอบรม จะมีผลต่อการอบรมในครั้งต่อไป
*** เมื่ออนุมัติเข้ากลุ่มไลน์ แสดงว่าท่านได้สิทธิ์ในการอบรม

สมัครที่ https://forms.gle/eVNzuYpdkc8Kgfz39
รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 100 คน เท่านั้น

Scroll to Top