มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

 

โครงการอบรมสัมมนา Education Talk

 

 

      โลกกําลังอยู่ในกระแสการเปลี่ยนแปลงหลากหลายที่จะเกิดขึ้นรวดเร็วและรุนแรงขึ้น ซึ่งจะกระทบต้อการดําเนินธุรกิจและวิถีการใช้ชีวิตของทุกคน รวมถึงการระบาดของ COVID-19
ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจ การปิดกิจการ รวมถึงผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการ ผันผวนและเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก
ธุรกิจที่ดําเนินกิจการไปได้ดีหรือมีวิธีคิดเดิมที่เคยใช้ได้ผล อาจไม่ตอบโจทย์กับสถานการณ์ปจัจุบันเสมอไป อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและเทคโนโลยีได้มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งนับจากนี้ เทคโนโลยีจะมีบทบาทในสังคมอย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้ทันพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป บังคับให้ นักธุรกิจต้องหันมาใช้เทคโนโลยีอย่างจริงจัง อาทิ แพลตฟอร์มที่ช่วยสื่อสารทางไกล จัดประชุม การตลาด ออนไลน์ หรืออีเวนท์ เพื่อการนํามาพัฒนาและตhอยอดธุรกิจให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปได้

       จะเห็นได้ว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลกับธุรกิจเป็นอย่างมาก ดังนั้น การปรับตัวเพื่อรองรับกับ
การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องสําคัญที่ทุกฝ่ายต้องตระหนัก ทําความเข้าใจและเตรียมรับมือกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอย่างเท่าทัน 

Scroll to Top