มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำเพื่อการสร้างสื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 วันที่ 7-9 เมย. 2565

หลักการและเหตุผล :

          ในสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยต้องพบกับปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทําให้หลาย พื้นที่ต้องงดการเดินทางระหว่างกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน ของครูต้องเปลี่ยนเป็นรูปแบบผสมผสานระหว่างออนไลน์และออนไซต์ ครูและนักเรียนส่วนใหญ่มีความจําเป็น ต้องหาเครื่องมือแท็ปเล็ตเพื่อนํามาใช้ในการเรียนการสอนซึ่งไอแพดเป็นหนึ่งในอุปกรณ์แท็ปเล็ตที่มีความนิยม ในการใช้งานร่วมกับการเรียนและการสอนเป็นอย่างมาก ทักษะการใช้เทคโนโลยีจึงกลายเป็นทักษะที่มีความ จําเป็นสําหรับครูในการนําไอแพดมาเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยในการจัดการเรียนการสอนรวมถึงการสร้างสื่อเพื่อ ประกอบการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมสามารถนําไปใช้ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนและชีวิตประจํา วันของตนได้

          การอบรมครูเพื่อการเป็นวิทยากรแกนนําที่มีทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสื่อประกอบการเรียน การสอนในศตวรรษที่ 21 จึงจัดขึ้นเพื่อให้ครูสามารถใช้ไอแพดในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และการใช้ใน การจัดการเรียนการสอนไดอ้ ย่างคล่องแคลว่ และมีความมั่นใจในการใช้แอปรวมถึงฟีเจอร์ต่างๆ ผู้เข้าร่วมการ อบรมจะได้รับกระบวนการวิธีการสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนด้วยอุปกรณ์ไอแพดอย่างเป็นลําดับขั้น ตอนตั้งแต่พื้นฐานการใช้งาน ไปจนถึงทักษะความรู้เพื่อพัฒนาการสร้างสื่อการสอนด้วยตนเองอย่างมี ประสิทธิภาพ เข้าถึงผู้เรียน พร้อมสามารถถ่ายทอดเทคนิค วิธีการ เพื่อการนําไปแลกเปลี่ยนร่วมกับครูท่านอื่น ได้จนเกิดเปน็สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

1.เพื่อให้ผู้เขา้รับการอบรมฝึกปฏิบัติจนสามารถเป็นวิทยากรที่มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในการใช้ งานอุปกรณไ์อแพด

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถถ่ายทอดการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชั่นในการสร้างสื่อการเรียนการ สอนให้แก่นักการศึกษาท่านอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้รับการอบรม :

• เป็นครูผู้สอน ในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา
• เป็นผู้มีความสนใจในการพัฒนาทักษะการใช้ไอแพดเพื่อการสร้างสื่อการเรียนการสอน • มีอุปกรณ์ไอแพด และมี Apple ID เป็นของตนเอง
• ไม่จําเป็นต้องมีความรู้การใช้งานมาก่อน
• มีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม

การเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์เพื่อรับการอบรม : จัดแบบออนไลน์

•อุปกรณ์สําหรับการรว่มประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรมZoom
• ไอแพดที่อัพเดทเป็นเวอร์ช่ันล่าสุด พร้อมรับการอบรม และสร้างสรรค์ส่ือการเรียนการสอน • แอปพลิเคช่ันติดตั้งในไอแพด ดังนี้ Pages, Keynote, Clips, iMovie, GarageBand

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติจํานวน 5 หัวข้อ :
หัวข้อ :
‘การเตรียม iPad เพื่อการนําไปใช้ในการเรียนการสอน’

ระยะเวลาการอบรม:

3 ชั่วโมง 

เนื้อหาการอบรม :

เรียนรู้การตั้งค่าการใช้งานไอแพดในรูปแบบต่่างๆ การบริหารจัดการเครื่องเบื้องต้น, การ ตรวจสอบการใช้งานเครื่อง, การจัดการ Apple ID, การดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นเพื่อการ

เรียนการสอน, และเทคนิคการใช้ฟีเจอร์ต่างๆ เพื่อการเรียนการสอนเพื่อประสิทธิภาพใน การจัดการเรียนการสอน

หัวข้อ : ‘การสร้างหนังสือแบบฝึกหัดในรูปแบบดิจิทัลด้วย Pages’  

ระยะเวลาการอบรม:

3 ชั่วโมง 

เนื้อหาการอบรม :

กิจกรรมฝึกปฏิบัติเพืื่อสร้างหนังสือแบบฝกึหัดในรูปแบบดิจิทัลเพื่อใหผู้้เรียนสามารถ โต้ตอบแบบ interactive ได้ ผ่านโปรแกรม Pages

หัวข้อ : ‘การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยการวาดภาพ และแอนิเมชั่น ผ่าน Keynote’

ระยะเวลาการอบรม:
3 ชั่วโมง

เนื้อหาการอบรม :

กิจกรรมฝึกปฏิบัติเพืื่อสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอน ผ่านการวาดภาพ และการสร้าง ภาพเคลื่อนไหวเพื่อดึงดูดความสนใจผู้เรียน ผ่านโปรแกรม Keynote

หัวข้อ : ‘เทคนิคการสร้างสื่อ และการตัดต่อวิดีโอประกอบการเรียนการสอน ด้วย Clips และ iMovie’

ระยะเวลาการอบรม:
3 ชั่วโมง

เนื้อหาการอบรม :

กิจกรรมฝึกปฏิบัติเพืื่อสร้างสื่อวิดีโอสําหรับใช้ในการการสอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ ทบทวนย้อนหลังได้แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Clips และ iMovie

หัวข้อ : ‘การผลิตพ็อดคาสท์เพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนด้วยตนเอง’ 

ระยะเวลาการอบรม:

3 ชั่วโมง 

เนื้อหาการอบรม :

กิจกรรมฝึกปฏิบัติเขั้นตอนการสร้างพ็อดคาสท์ เพืื่อสร้างสรรค์พ็อดคาสท์ เพื่อสร้างสื่อ การสอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทบทวนย้อนหลังได้แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม GarageBand

หมายเหตุ : เนื้อหาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

ตัวอย่างใบประกาศนียบัตร 

 

กําหนดการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “วิทยากรแกนนําเพื่อการสร้างสื่อการสอนในศตวรรษที่ ๒๑” โดย มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน และ บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน)

วันที่ ๗ – ๙ เมษายน ๒๕๖๕ : รูปแบบออนไลน์

วิทยากร โดย คุณกิตติคุณ จูเจริญ (Training Manager) คุณชัชจ์ ลมเชย (Apple Professional Learning Provider) คุณศิริกุล อู่ทรัพย์อนันต์ (Apple Teacher) 

…………………………………..

Scroll to Top