มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำเพื่อการสร้างสื่อการสอนในศตวรรษที่ 21 วันที่ 20 กพ. 2565

‘การอบรมคุณครูเพื่อพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสื่อประกอบ
การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21’

หลักการและเหตุผล :
        ในสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยต้องพบกับปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทําให้หลาย
พื้นที่ต้องงดการเดินทางระหว่างกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ส่งผลให้การจัดการเรียนการ
สอนของคุณครูต้องเปลี่ยนเป็นรูปแบบผสมผสานระหว่างออนไลน์และออนไซต์คุณครูและนักเรียนส่วนใหญ่
มีความจําเป็นต้องหาเครื่องมือแท็ปเล็ตเพื่อนํามาใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งไอแพดเป็นหนึ่งในอุปก
รณ์แท็ปเล็ตที่มีความนิยมในการใช้งานร่วมกับการเรียนและการสอนเป็นอย่างมาก ทักษะการใช้เทคโนโลยี
จึงกลายเป็นทักษะที่มีความจําเป็นสําหรับคุณครูในการนําไอแพดมาเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยในการจัดการ
เรียนการสอนรวมถึงการสร้างสื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมสามารถนําไปใช้ร่วมกับ
การจัดการเรียนการสอนและชีวิตประจําวันของตนได้
       การอบรมคุณครูเพื่อพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 จึงจัดขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกให้คุณครูสามารถใช้ไอแพด ในการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนและการใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ มีความคล่องแคล่ว มั่นใจ ผู้เข้าร่วมการอบรมจะ
ได้รับกระบวนการ วิธีการสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนด้วยอุปกรณ์ไอแพด อย่างเป็นลําดับขั้นตอน
ตั้งแต่พื้นฐานการใช้งาน ไปจนถึงทักษะความรู้เพื่อพัฒนาการสร้างสื่อการสอนด้วยตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ เข้าถึงผู้เรียน พร้อมสามารถถ่ายทอดเทคนิค วิธีการ นําไปแลกเปลี่ยนร่วมกับคุณครูท่านอื่น
ได้จนเกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ การใช้งานอุปกรณ์ไอแพดกับการนําไปใช้
ในชีวิตประจําวันเพื่อการสร้างสื่อการเรียนการสอนของตนเอง
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะการใช้งานอุปกรณ์ไอแพด พร้อมสามารถ
สร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนจากไอแพดได้ด้วยตนเอง

คุณสมบัติผู้รับการอบรม :
• เป็นครูผู้สอน หรือนักการศึกษา สอนในระดับปฐมวัย ,ประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา
• เป็นผู้มีความสนใจในการพัฒนาทักษะการใช้ไอแพดเพื่อการสร้างสื่อการเรียนการสอน
• มีอุปกรณ์ไอแพดและมีApple ID เป็นของตนเอง
• ไม่จําเป็นต้องมีความรู้การใช้งานมาก่อน
• มีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม
การเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์เพื่อรับการอบรม :
(กรณีจัดแบบออนไลน์)
• อุปกรณ์สําหรับการร่วมประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม WebEX
• ไอแพด ที่อัพเดทเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด เพื่อรับการอบรมและสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอน
• แอปพลิเคชั่นติดตั้งในไอแพด ดังนี้Pages ,Keynote ,Clips ,GarageBand ,iMovie
(กรณีจัดแบบออนไซต์)
• อุปกรณ์แสดงภาพ เช่น โปรเจคเตอร์ ,จอทีวีขนาดเหมาะสมกับจํานวนผู้เข้ารับการอบรม
พร้อมช่องต่อสัญญาณภาพแบบ VGA หรือ HDMI
• เครื่องขยายเสียง
• Apple TV (ถ้ามี)
• มาตรการรักษาระยะห่่าง และการตรวจคุณสมบัติผู้ที่ไม่มีเชื้อไวรัสโควิด 19

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติจํานวน 5 หัวข้อ :

1. หัวข้อ : ‘การตั้งค่าการใช้ไอแพดเพื่อการใช้งานในชีวิตประจําวันและเตรียมพร้อมสําหรับการ
สร้างสื่อการจัดการเรียนการสอน’

ระยะเวลาการอบรม:
3 ชั่วโมง
เนื้อหาการอบรม :
เรียนรู้การตั้งค่าการใช้งานไอแพดในรูปแบบต่่างๆ การบริหารจัดการเครื่องเบื้องต้น, การ
ตรวจสอบการใช้งานเครื่อง, การจัดการ Apple ID, การดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นเพื่อการ
เรียนการสอน, การตั้งค่าการแจ้งเตือน, การเปิดระบบสมาธิเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอน

2. หัวข้อ : ‘การสร้างภาพถ่ายเพื่อประกอบการสร้างสรรค์สื่อ’

ระยะเวลาการอบรม:
3 ชั่วโมง
เนื้อหาการอบรม :
กิจกรรมฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างสรรค์ผลงานผสานแนวคิดด้านการถ่ายภาพกับการ
เรียนการสอนของตนเองบนไอแพด พร้อมเรียนรู้การใช้งานกล้อง และโปรแกรม Pages

3. หัวข้อ : ‘การสื่อสารความคิดออกมาเป็นภาพเพื่อการสร้างสื่อการเรียนการสอนในแบบของตนเอง’

ระยะเวลาการอบรม:
3 ชั่วโมง
เนื้อหาการอบรม :
กิจกรรมฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างสรรค์ผลงานผสานแนวคิดด้านการวาดภาพกับการ
เรียนการสอนของตนเองบนไอแพด พร้อมเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Keynote

4. หัวข้อ : ‘การเล่าเรื่องด้วยภาพและการสร้างสื่อวิดีโอประกอบการเรียนการสอน’

ระยะเวลาการอบรม:
3 ชั่วโมง
เนื้อหาการอบรม :
กิจกรรมฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างสรรค์ผลงานผสานแนวคิดด้านการสร้างสื่อวิดีโอกับการ
เรียนการสอนของตนเองบนไอแพด พร้อมเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Clips และ iMovie

5. หัวข้อ : ‘การผลิตพ็อดคาสท์เพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนด้วยตนเอง’

ระยะเวลาการอบรม:
3 ชั่วโมง
เนื้อหาการอบรม :
กิจกรรมฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างสรรค์ผลงานผสานแนวคิดด้านการสร้างพ็อดคาสท์กับ
การเรียนการสอนของตนเองบนไอแพด พร้อมเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม
GarageBand และขั้นตอนการสร้างพ็อดคาสท์

หมายเหตุ : เนื้อหาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ตัวอย่างประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนวิทยากรแกนนำ วันที่ 20 กพ 2565

ภาพบรรยากาศงานอบรม

Scroll to Top