แบบประเมินคุณสมบัติพื้นฐานของศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน

ที่ ประเด็นพิจารณา ระดับการปฏิบัติ
สม่ำเสมอ บางครั้ง นานๆครั้ง ไม่เคยปฏิบัติ

1

กริยามารยาท สุภาพ อ่อนน้อม

2

แต่งกายทันสมัยตามแฟชั่น

3

ไม่พูดจาหยาบคาย แม้เวลาโกรธ

4

ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา

5

เล่นหวยใต้ดิน-การพนัน

6

ดื่มของมึนเมา/สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ

7

นิเทศตรงเวลา-เต็มเวลา

8

เตรียมการนิเทศก่อนการนิเทศ

9

มีเทคนิคการนิเทศที่หลากหลาย

10

ช่วยเหลือผู้อื่น และงานส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน

11

สอดแทรกคุณธรรมในการสอน

12

นิเทศแบบกัลยาณมิตร

ความดีที่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต * มีตัวอักษรได้ไม่เกิน1000ตัว
เกณฑ์การได้รับรางวัลศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน
ต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 คือ ได้ 27 คะแนนจาก 36 คะแนน
และมีเอกสารแนบจากผู้บังคับบัญชาว่า ไม่อยู่ในระหว่างการลงโทษทางวินัยหรือตั้งกรรมการสอบสวนวินัย