แบบประเมินคุณสมบัติพื้นฐานของครูดีของแผ่นดิน

ที่ ประเด็นพิจารณา ระดับการปฏิบัติ
สม่ำเสมอ บางครั้ง นานๆครั้ง ไม่เคยปฏิบัติ

1

กริยามารยาท สุภาพ อ่อนน้อม

2

แต่งกายทันสมัยตามแฟชั่น

3

ไม่พูดจาหยาบคาย แม้เวลาโกรธ

4

ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา

5

เล่นหวยใต้ดิน-การพนัน

6

ดื่มของมึนเมา/สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ

7

เข้าสอนตรงเวลา-เต็มเวลา

8

เตรียมการสอนก่อนสอน

9

ช่วยเหลือผู้อื่น และงานส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน

10

สอดแทรกคุณธรรมในการสอน

ความดีที่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต * มีตัวอักษรได้ไม่เกิน1000ตัว
เกณฑ์การได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน
ต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 คือ ได้ 23 คะแนนจาก 30 คะแนน
และมีเอกสารแนบจากผู้บังคับบัญชาว่า ไม่อยู่ในระหว่างการลงโทษทางวินัยหรือตั้งกรรมการสอบสวนวินัย