ประกาศรายชื่อผู้บริหารและครูที่มีสิทธิ์เข้าอบรมสัมมนาเสริมสร้างการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย ผ่านหลักสูตร Be Internet Awesome by Google

การประกาศรายชื่อนี้แยกตามสังกัด และเรียงตามอักษรของชื่อโรงเรียน ดังนี้
1. สพป.กทม.
2. สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
3. สพม. 1
4. สพม. 2
5. โรงเรียนมาร์ชชิ่งความดี/เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน(นำร่อง)
6. โรงเรียนที่สมัครทาง Facebook

***ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ประกาศรายชื่อเท่านั้น ไม่รับผู้แทน***
***หากท่านมาอบรมโดยไม่มีรายชื่อ ท่านจะไม่ได้รับความสะดวกในการอบรม***
***กรุณาจำหมายเลขของท่านเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนวันงาน เริ่มลงทะเบียน เวลา 07.30 น. พิธีเปิดเริ่มเวลา 08.15 น.***
***สำหรับโรงเรียนที่สมัครมาแล้ว แต่ไม่มีชื่อ ขอเชิญรุ่นถัดไป ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไปครับ***