หนังสือเชิญโรงเรียนเข้าร่วมสัมมนาเสริมสร้างการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย ผ่านหลักสูตร Be Internet Awesome by Google