สพฐ. เชิญเข้าร่วมโครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน
แต่งตั้งคณะทำงานสารสนเทศของมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน (อาสาของแผ่นดิน สาขาสารสนเทศ)
สพฐ.ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลักสูตร Be Internet Awesome และโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน
ประกาศรางวัลครูดีของแผ่นดิน ชั้นที่ 5 ปี 2563
ประกาศขอความร่วมมือผู้ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงฐานข้อมูล
ขอเชิญเป็นอาสาของแผ่นดิน สาขาสารสนเทศ
ประกาศรายชื่อผู้บริหารและครูที่มีสิทธิ์เข้าอบรมสัมมนาเสริมสร้างการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย ผ่านหลักสูตร Be Internet Awesome by Google
หนังสือเชิญโรงเรียนเข้าร่วมสัมมนาเสริมสร้างการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย ผ่านหลักสูตร Be Internet Awesome by Google
หนังสือเชิญร่วมนำเสนอผลงานในงานวันครู ครั้งที่ 64 ปี 2563
หนังสือเชิญร่วมนำเสนอผลงานใน "งานวันเด็กแห่งชาติ 2563"