ประกาศขอความร่วมมือผู้ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงฐานข้อมูล
ขอเชิญเป็นอาสาของแผ่นดิน สาขาสารสนเทศ
ประกาศรายชื่อผู้บริหารและครูที่มีสิทธิ์เข้าอบรมสัมมนาเสริมสร้างการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย ผ่านหลักสูตร Be Internet Awesome by Google
หนังสือเชิญโรงเรียนเข้าร่วมสัมมนาเสริมสร้างการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย ผ่านหลักสูตร Be Internet Awesome by Google
หนังสือเชิญร่วมนำเสนอผลงานในงานวันครู ครั้งที่ 64 ปี 2563
หนังสือเชิญร่วมนำเสนอผลงานใน "งานวันเด็กแห่งชาติ 2563"
หนังสือเชิญนำเสนอ "นวัตกรรมสร้างคนดีให้แผ่นดิน" ในเวทีระดับชาติ
หนังสือเชิญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำร่องเข้าร่วมงานสายสัมพันธ์ 4 ปี เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน และ 2 ปีมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน
หนังสือเชิญศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ปีที่ 2
ประกาศรางวัลครูดีของแผ่นดิน ชั้นที่ 5 ปี 2562