"ดอกทานตะวัน โน้มตามแสงอาทิตย์ฉันใด นิสัยของนักเรียนก๊สามารถเปลี่ยนตามคำสอนครูได้ฉันนั้น"