เพชรลำสนธิ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา Coaching สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
จิตวิทยาและการแนะแนว