ประชุมพัฒนาตัวชี้วัดและเครื่อมมือวัดศน.ดีของแผ่นดิน

วันนี้ (18 มิ.ย.63) มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและศึกษานิเทศก์จากหลายหน่วยงาน เช่น
ดร.ชื่นฤดี บุตะเขียว ผอ.กลุ่มขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ
นางสาวอารีย์ อัจฉริยวนิช ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ สำนักบูรณาการการศึกษา สป.ศธ.
นางมารศรี เหล่าบุญชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
นายประเทือง เข็มเพชร และว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวลักษณ์ สินสมุทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.พิจิตร เขต 2
และนายจิรประวัติ ศรีวัฒนทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงาน กศน.
ประชุมปรึกษาหารือพัฒนาตัวชี้วัดและเครื่องมือวัดศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน ณ สำนักงานมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน กรุงเทพมหานคร

รูปข่าวสาร18-01

รูปข่าวสาร18-04

รูปข่าวสาร18-02

รูปข่าวสาร18-03

รูปข่าวสาร18-05

รูปข่าวสาร18-06

รูปข่าวสาร18-07

รูปข่าวสาร18-08