ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เชิญผู้แทน สช. และ กศน. ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินสู่ ครู สช. และกศน.

วันนี้ (13 มี.ค.2563) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายประเสริฐ บุญเรือง) ได้เชิญผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน หารือเเนวทางการดำเนินโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ปี 2563 โดยมี ดร.ชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักบูรณาการกิจการการศึกษา สป.ศธ. เป็นประธานในที่ประชุม และได้รับความกรุณาจาก พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ ประธานมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักบูรณาการกิจการการศึกษา อาคารเสมารักษ์ ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ รูปข่าวสาร14-01

ในการนี้ ที่ประชุมเห็นด้วยที่จะขับเคลื่อนโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน โครงการเด็กดีของแผ่นดิน และโครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน สู่ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ และนักเรียนในสังกัด โดยจะได้มีการชี้แจงโครงการ แก่ผู้บริหารการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ผอ.กศน.จังหวัด ผอ.กศน.อำเภอ ผอ.กศน.ตำบล ตลอดจนจะมีการจัดทำจังหวัดสร้างคนดีให้แผ่นดินต้นแบบ โดยบูรณาการความร่วมมือทั้ง สป., สพฐ., สช. และกศน. รูปข่าวสาร14-03

รูปข่าวสาร14-04

รูปข่าวสาร14-02