รองเลขา กคศ. พร้อมหนุนครูดีของแผ่นดิน ให้ก้าวหน้าในเส้นทางวิชาชีพ

วันนี้ (13 มีนาคม 2563) ผู้แทนมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน นำโดย นางปาลิดา กุลรุ่งโรงจน์ ประธานคณะอนุกรรมการโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน นายฐกร พฤฒิปูรณี กรรมการและเลขานุการมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ร่วมแสดงความยินดี กับ นางสุปราณี นฤนาทนโรดม รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ พร้อมกันนี้ได้ปรึกษาหารือแนวทางที่จะส่งเสริมให้ครูที่ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินในระดับต่างๆ ให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานยิ่งๆ ขึ้นไป ซึ่งท่านเห็นดีด้วย โดยขณะนี้ทาง ก.ค.ศ. กำลังปรับเกณฑ์การเลื่อน/มีวิทยฐานะอยู่ ซึ่งจะได้นำเสนอในเรื่องนี้เข้าที่ประชุมพิจารณาด้วย เพราะท่านเห็นว่าคนดีมีความสำคัญมากในสังคมปัจจุบัน ควรช่วยส่งเสริมครูดี คนดีให้มากๆ รูปข่าวสาร13-01

รูปข่าวสาร13-02