ขั้นตอนการสนับสนุนของที่ระลึกมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน
ขั้นที่ 1 เข้าระบบสมาชิก
1.2 สำหรับท่าน ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านสามารถสมัครได้โดยไม่เสียค่าจ่ายใดๆ เมื่อท่านสมัครแล้ว ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากการเป็นสมาชิก
ขั้นที่ 2 กดที่เมนูสนับสนุนของที่ระลึก
ขั้นที่ 3 ท่านเลือก ของที่ระลึก และ จำนวนที่ท่านต้องการ
ขั้นที่ 4 กดยืนยันการสั่งซื้อ (ในขั้นตอนที่ 4 ท่านจะได้รับ E- Mail ยืนยันการสั่งซื้อสินค้า)
ขั้นที่ 5 ท่านสามารถชำระเงินการสั่งชื้อ ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
5.1 เงินสด นำฝากเข้า ชื่อบัญชี มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์ เลขที่บัญชี 006 – 0 – 20390 – 0
5.2 โอนเงินผ่านระบบออนไลน์ Mobile Banking เลือกโอนเงินมาที่ บัญชี มูลนิธิครูดีของแผ่นดินธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 006 – 0 – 20390 – 0
5.3 สแกน QR Code นี้
QRCodeสนับสนุนของที่ระลึก
ขั้นที่ 6 แจ้งชำระเงิน และข้อมูลผู้สั่งซื้อสินค้า
6.1 กรอกวัน เดือน ปี และ เวลา ที่ท่านชำระเงิน
6.2 แนบหลักฐานการชำระเงิน
6.3 ข้อมูลผู้สั่งซื้อสินค้า (สำหรับออกใบเสร็จ พร้อมกรอกข้อมูลเพิ่มเติมที่ปรากฏ เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน)
6.4 กด แจ้งชำระเงิน
ขั้นที่ 7 เจ้าหน้าที่ดำเนินการหลังจากที่ท่านได้แจ้งข้อมูลเพื่อการสั่งซื้อสินค้า โดยที่
7.1 เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าของท่าน
7.2 เจ้าหน้าที่ทำดำเนินการออกใบสำคัญรับเงินพร้อมแพคสินค้าตามที่ท่านได้สั่งซื้อไว้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ท่านแจ้งข้อมูล
7.3 เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดส่งสินค้าภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากแพคสินค้าท่านเรียบร้อย (ในขั้นตอน7.3 ผู้สั่งซื้อสินค้าสามารถตรวจสอบเลขที่ไปรษณีย์ได้ E-Mail ผู้สั่งซื้อสินค้า หลังจาก 48 ชั่วโมง ที่ท่านได้แจ้งข้อมูลสั่งซื้อสินค้า)
7.4 ท่านจะได้รับสินค้าภายใน
7.4.1 2-4 วัน หลังจากที่ท่านได้รับ E-Mail แจ้งเลขที่ไปรษณีย์ สำหรับ ผู้สั่งซื้อสินค้า ให้จัดส่งแบบ EMS
7.4.2 5-7 วัน หลังจากที่ท่านได้รับ E-Mail แจ้งเลขที่ไปรษณีย์ สำหรับ ผู้สั่งซื้อสินค้าให้จัดส่งแบบ ลงทะเบียน
7.4.5 เมื่อผู้สั่งซื้อสินค้าได้รับสินค้า (หากเกิดกรณี)
7.4.5.1 กรณีผู้สั่งซื้อสินค้า เลือกสินค้าผิด ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงสินค้า ผู้สั่งซื้อสินค้าจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมทั้งหมด
7.4.5.2 กรณีเจ้าหน้าที่มูลนิธิ จัดส่งสินค้าผิดไม่เป็นไปตามข้อมูลที่ท่านสั่งซื้อ ทางมูลนิธิจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมทั้งหมด
7.4.5.3 หากเกิด 7.4.5.1 และ 7.4.5.2 ผู้สั่งซื้อสินค้าจะต้องแจ้งมูลนิธิภายใน 7 วันหลังจากที่ได้รับสินค้า โดยผู้สั่งซื้อสินค้าสามารถแจ้งผ่านทาง Inbox เพจเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน
*หากไม่มีการแจ้งภายใน 7 วัน มูลนิธิจะถือว่าผู้สั่งซื้อสินค้าได้รับสินค้าครบถ้วนถูกต้องสมบรูณ์ จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสินค้าใดๆได้